Sheperd vinter 2013/2014

Stylist: Kristin Brulay
Stylistassistent: Tuva Holmlander
2012